';

บริการของเรา

บริการของเราคือ การจัดหาการประกันภัยที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับผู้ซื้อ จากบริษัทประกันภัยที่มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี เพราะเหตุนี้
เราจึงมุ่งที่จะให้ความกระจ่างและชัดเจนในเนื้อหาของการประกันภัยที่ผู้ซื้อจะสามารถซื้อได้

รับฟังความต้องการของผู้ซื้อ

เข้าพบกับลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทธุรกิจสัญญาผูกมัดที่มีผลบังคับอยู่
ความต้องการเฉพาะและอื่นๆ

ตรวจสอบความเป็นไปได้ต่างๆ

นำข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาหาความเสี่ยงที่มากับ
การประกอบกิจการ และ/หรือสัญญาผูกมัด

จัดทำแผนการประกันภัย
เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงเหล่านั้น

จัดทำรูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงนั้นให้มากที่สุด

นำแผนนั้นไปเจรจากับ
บริษัทประกันภัยที่เหมาะสม

ติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่บริษัทฯ คัดสรรแล้วว่า
เหมาะสม ทั้งในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการรับประกันภัย ชื่อเสียงในการชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และ การบริการด้านอื่นๆ

ต่อรองให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

เจรจากับบริษัทประกันภัยเหล่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน
หรือให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่ใกล้เคียงที่สุดกับแบบแผนนั้น

นำผลของการเจรจาต่อรองนั้น
ให้ผู้ซื้อพิจารณา

สรุปผลของการเจรจากับบริษัทประกันภัยและ
นำเสนอต่อผู้ซื้อเพื่อพิจารณาและสั่งการ
Image

เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ซื้อแล้วเราจะดำเนินการให้บริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัยนำส่งกรมธรรม์ประกันภัยและเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยเพื่อนำส่งให้กับบริษัทประกันภัยนอกจากที่กล่าวถึงข้างต้น เรายังมุ่งที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำปรึกษาและช่วยเจรจาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้น