';

การเรียกร้องด้านสินไหม

Image icon

การเรียกร้องค่าสินไหม

ประกันภัยรถยนต์

Image icon

การเรียกร้องค่าสินไหม

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Image icon

การเรียกร้องค่าสินไหม

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

scb_icon-claims-motor

การเรียกร้องค่าสินไหม
ประกันภัยรถยนต์

Image icon
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย แจ้งบริษัทประกันภัยพร้อมให้รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด
Image icon
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดความเสียหายต่อรถยนต์
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย แจ้งบริษัทประกันภัยพร้อมให้รายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย หรือหมายเลขกรมธรรม์ของรถที่ประสบอุบัติเหตุ
 • เลขทะเบียน (ยี่ห้อ) และ สีของรถยนต์ที่เกิดเหตุ
 • ชื่อผู้ขับขี่ และเบอร์โทรศัพท์
 • สาเหตุและลักษณะของอุบัติเหตุโดยย่อ
 • สถานที่เกิดเหตุ จุดสังเกตหรือเห็นได้ชัดเจน และสถานที่นัดหมาย

หลังจากนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทประกันภัย


Image icon
หากเป็นฝ่ายถูก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
หากเป็นฝ่ายถูก
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ในกรณีที่ คู่กรณีมีประกันภัยรถยนต์แต่ติดต่อบริษัทประกันภัยคู่กรณีไม่ได้ให้จดชื่อบริษัทประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ วันหมดอายุ ของคู่กรณีไว้

 • ให้คู่กรณีทำหนังสือยอมรับผิด และขอสำเนาทะเบียนรถยนต์ของคู่กรณีถ้าไม่ได้สำเนาขอให้จดยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ชื่อและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถยนต์คู่กรณี
 • ขอหลักฐานของคู่กรณีไว้ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ให้คู่กรณีเขียนข้อความเพิ่มเติม เช่น ยินยอมมอบให้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีขับรถชนรถของท่าน)
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุและคัดสำเนาประจำวันตำรวจให้บริษัท
 • ติดต่อบริษัทให้เร็วที่สุดในกรณีที่ติดขัด หรือต้องการความช่วยเหลือ
 • สถานที่เกิดเหตุ จุดสังเกตหรือเห็นได้ชัดเจน และสถานที่นัดหมาย

ในกรณีคู่กรณี ไม่มี ประกันภัยรถยนต์ ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • ให้คู่กรณีทำหนังสือยอมรับผิด และขอสำเนาทะเบียนรถยนต์ของคู่กรณี ถ้าไม่ได้สำเนา ขอให้จดยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ชื่อและที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถยนต์คู่กรณี
 • ขอหลักฐานของคู่กรณีไว้ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ให้คู่กรณีเขียนข้อความเพิ่มเติม เช่น ยินยอมมอบให้ท่านไว้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีขับรถชนรถยนต์ของท่าน)
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุและคัดสำเนาประจำวันตำรวจ
 • ติดต่อบริษัทให้เร็วที่สุดในกรณีที่ติดขัด หรือต้องการความช่วยเหลือ

Image icon
หากเป็นฝ่ายผิด
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
หากเป็นฝ่ายผิด
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ในกรณีที่คู่กรณี มี ประกันภัยประเภท 1, 2, 3 ฯลฯ และมีใบยืนยันการเกิดเหตุ

 • ให้แลก “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” (สีขาวซึ่งได้จัดส่งให้ท่านพร้อมกรมธรรม์ประกันภัย) ที่บริษัทประกันภัยออกให้โดยปฏิบัติตามที่ระบุในเอกสารหรือตามข้างต้น  (Knock for Knock Form)

ในกรณีที่คู่กรณี ไม่มี ประกันภัย หรือมีประกันภัย แต่ ไม่มี เอกสาร “ใบยืนยันการเกิดเหตุ”  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 • ให้ท่านและคู่กรณีนำรถยนต์ไปติดต่อบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด ถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านถ่ายรูปไว้ก่อน
 • หากเรื่องถึงสถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าท่านผิด ให้คู่กรณีคัดสำเนาประจำวันของตำรวจมาติดต่อบริษัทพร้อมรถยนต์ที่เสียหาย
 • ในกรณีที่เรื่องไม่ถึงสถานีตำรวจให้ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีไว้

Image icon
สติ๊กเกอร์แสดงเครื่องหมาย ใบยืนยันการเกิดเหตุ
Image icon
หากประมาทร่วม
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
หากประมาทร่วม
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ในกรณีที่คู่กรณี มี ประกันภัยประเภท 1, 2, 3 ฯลฯ และมีเอกสาร “ใบยืนยันการเกิดเหตุ”

 • ให้แลก “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” ที่บริษัทประกันภัยออกให้ โดยปฏิบัติตามที่ระบุในเอกสาร

ในกรณีที่คู่กรณี ไม่มี ประกันภัย และ ไม่มี “ใบยืนยันการเกิดเหตุ”

 • ในกรณีเรื่องถึงสถานีตำรวจและเจ้าพนักงานกล่าวหาว่าประมาทร่วม ให้คัดสำเนาประจำวันของตำรวจมาติดต่อที่บริษัทพร้อมรถยนต์ที่เสียหาย
 • ในกรณีเรื่องไม่ถึงสถานีตำรวจให้ทำบันทึกประมาทร่วมซึ่งกันและกันเป็นหลักฐาน

Image icon
หากไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
หากไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ให้แจ้งตำรวจท้องที่โดยทันที !

 • อย่าเคลื่อนย้ายรถจนกว่าตำรวจท้องที่จะไปถึงที่เกิดเหตุ
 • หากกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ให้ถ่ายภาพการเกิดเหตุโดยละเอียดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานสอบสวน

Image icon
หากชนคนบาดเจ็บหรือคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
หากชนคนบาดเจ็บหรือคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • รีบนำส่งโรงพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการปฐมพยาบาล ในกรณีที่รถมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พ.ร.บ.) ขอให้แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำเนากรมธรรม์ประกันภัย โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะทำการรักษาคนเจ็บเบื้องต้น โดยท่านไม่ต้องชำระค่ารักษา ยกเว้นโรงพยาบาลบางแห่งที่ท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วบริษัทประกันภัยจะคืนให้ภายหลังภายในวงเงินที่บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบ
 • ติดต่อบริษัทประกันภัย ทันทีให้เร็วที่สุด

Image icon
กรณีรถถูกยึด
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
กรณีรถถูกยึด
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

หากรถยนต์ของท่านถูกยึดเพื่อตรวจสภาพที่สถานีตำรวจ ท่านควรนำสิ่งของมีค่าในรถออกจากรถยนต์เก็บไว้ที่ท่านชั่วคราวและควรให้ร้อยเวรเจ้าของเรื่องตรวจสอบสิ่งมีค่าในรถที่ไม่อาจถอดออกได้ และลงบันทึกประจำวันด้วย


Image icon
กรณีรถหาย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
กรณีรถหาย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • โทรศัพท์แจ้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมทันที โทร 1192
 • โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทประกันภัย ทราบทันที
 • แจ้งความยังสถานีตำรวจท้องที่ที่รถยนต์หาย โดยเตรียมเอกสารต่อไปนี้
  1. สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ
  2. หนังสือมอบอำนาจจากท่าน เพื่อใช้ประกอบการแจ้งความ
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของท่าน รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนา และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

ในกรณีที่รถหายอยู่ในระหว่างการเช่าซื้อ กรุณาติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ของท่านซึ่งจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้

 • หลังจากรถหาย 1 เดือน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยขอหนังสือ ต่อสถานีตำรวจ สอบถามความคืบหน้าและขอหนังสือตอบจากสถานีตำรวจนั้นๆ ส่งให้บริษัทฯ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมฯ ดังนี้
 1. สมุดคู่มือการจดทะเบียนของรถพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 2. หนังสือมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 3. ชุดโอนพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นบริษัทประกันภัย พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนา
 6. กุญแจรถยนต์

Image icon
การประกันตัวผู้ขับขี่
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
การประกันตัวผู้ขับขี่
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ในกรณีที่ผู้ขับรถประกันขับขี่รถโดยประมาท ทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บและ/หรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นความผิดคดีอาญา ทำให้ผู้ขับขี่ต้องถูกควบคุมตัวไว้เพื่อรอพิจารณาคดี ซึ่งความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่ จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการวางหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ออกมาต่อสู้คดี ส่วนจำนวนเงินคุ้มครองและเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย


Image icon
กฎหมายที่ควรรู้
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายละเอียด
Image icon
กฎหมายที่ควรรู้
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

โทษทางคดีอาญาที่ควรทราบ

 • กรณีชนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย โทษปรับ 400 ถึง 1,000 บาท
 • กรณีชนคนได้รับบาดเจ็บ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีชนคนได้รับบาดเจ็บสาหัส ปรับไม่เกิน 6,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีชนคนเสียชีวิต ปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากผู้ขับขี่หลบหนีจากที่เกิดเหตุ หรือไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวน

 • จะต้องถูกเพิ่มโทษจากโทษที่ได้รับอีกดังนี้ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท-20,000 บาท
 • จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • รถคันที่เกิดเหตุจะถูกยึดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

Image icon
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
รายละเอียด
Image icon
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับความคุ้มครอง หากได้รับความเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายดังนี้

 • กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง  แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 – 500,000 บาทต่อหนึ่งคน (กรณีสูญเสียอวัยวะ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
 • กรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (คนไข้ใน) บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท  (จำนวน รวมกันไม่เกิน 20 วัน)

ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้

 • กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
 • กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพ ตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

(หากเกิดความเสียหาย หลายกรณี รวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน )

หมายเหตุ : กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น


(***เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น***)

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Claims@siamconsultants.co.th

 • คุณปิยณัท  ภูธนวรินทร  
 • คุณวีรพงศ์  ศรีม่วง   
 • คุณภูมินทร์  ธนสัมพันธ์กุล

โทร. 0-2291-6772–6 ต่อ 203  หรือ  086-106-1707
โทร. 0-2291-6772–6 ต่อ 201   หรือ  081-850-4770
โทร. 0-2291-6772–6 ต่อ 202   หรือ  081-850-4765

scb_icon-claims-miscellaneous

การเรียกร้องค่าสินไหม
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Image icon
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
รายละเอียด
Image icon
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
 1. บรรเทาความเสียหายเบื้องต้น
 2. แจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้น

1.
การบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 • หน้าที่ในการบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น เป็นหน้าที่ประการแรกของผู้เอาประกันภัย กรณีเกิดความเสียหายขึ้น
 • การบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น คือ การป้องกันความเสียหาย มิให้ขยายวงเพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้เกิดความเสียหายแล้ว
 • ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติประหนึ่งว่า ตนมิได้เอาประกันภัยทรัพย์สินที่เสียหายไว้
2.
การแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้อมูลที่ต้องแจ้งเมื่อเกิดความเสียหาย
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทและเลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย
 • วัน, เวลาที่เกิดเหตุ
 • สาเหตุความเสียหาย, สถานที่เกิดเหตุ
 • รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 • มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น (ถ้ามี)
 • ชื่อ ตำแหน่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเหตุ
 • ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสถานที่ของบุคคล ที่จะสามารถเข้าไปติดต่อเพื่อทำการสำรวจความเสียหาย
Image icon
ช่องทางการแจ้งความเสียหาย
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รายละเอียด
Image icon
ช่องทางการแจ้งความเสียหาย
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • โทรศัพท์
 • จดหมาย
 • โทรสาร
 • จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)

Image icon
ขั้นตอนการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รายละเอียด
Image icon
ขั้นตอนการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 1. พิจารณาการเข้าสำรวจความเสียหาย
 2. ขอเอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้อง
 3. พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ขอบเขตความเสียหาย มูลค่าความเสียหายที่แท้จริง และเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
 4. แจ้งผู้เอาประกันภัยทราบถึงผลการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 5. ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1.
การเข้าสำรวจความเสียหาย
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าสำรวจความเสียหาย โดยอาจดำเนินการดังนี้

 • สำรวจความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย
 • มอบหมายให้บริษัทสำรวจภัยเข้าสำรวจความเสียหาย
 • พิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูล / เอกสารที่ผู้เอาประกันภัยจัดส่งให้ โดยไม่ต้องเข้าทำการสำรวจ
2.
เอกสารการประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่

 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. รายงานอุบัติเหตุภายในหน่วยงาน
 3. บันทึกประจำวันของตำรวจ
 4. เอกสารเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
 5. ใบเสร็จ, ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมความเสียหาย
 6. รูปถ่ายความเสียหาย
 7. แบบแปลน / แผนผัง
 8. ใบความเห็นช่าง
 9. เอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทประกันภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากสาเหตุของความเสียหาย ขอบเขตความเสียหาย มูลค่าความเสียหาย และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

4.
การแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • กรณีความเสียหาย อยู่ ภายใต้ความคุ้มครอง บริษัทประกันภัยจะส่งเอกสารสัญญาประนีประนอมไปให้ผู้เอาประกันภัยลงนาม
 • กรณีความเสียหาย ไม่อยู่ ภายใต้ความคุ้มครอง บริษัทประกันภัยจะส่งเอกสารแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัย
5.
การดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เมื่อบริษัทประกันภัย ได้รับเอกสารสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ลงนามแล้ว บริษัทประกันภัยจะส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เอาประกันภัยต่อไป


ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Claims@siamconsultants.co.th

 • คุณวีรพงศ์  ศรีม่วง
 • คุณภูมินทร์  ธนสัมพันธ์กุล
 • คุณนพดล  งอกผล

โทร. 0-2291-6772-6 ต่อ 201  หรือ   081-850-4770
โทร. 0-2291-6772-6 ต่อ 202  หรือ   081-850-4765
โทร. 0-2291-6772-6 ต่อ 204  หรือ   064-998-9958

scb_icon-claims-accident

การเรียกร้องค่าสินไหม
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

Image icon
ข้อแนะนำสำหรับผู้เอาประกันภัย
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
รายละเอียด
Image icon
ข้อแนะนำสำหรับผู้เอาประกันภัย
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

กรณี มี บัตรประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ

 • ผู้เอาประกันสามารถยื่นบัตรประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ พร้อมบัตรประชาชน กับโรงพยาบาลในเครือข่ายหรือสังกัดของบัตรประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุนั้น

กรณี ไม่มี บัตรประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ

 • ผู้เอาประกันควรเข้าทำการรักษากับสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งดำเนินการโดย แพทย์**

แพทย์ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์หรือทางด้านศัลยกรรม)


Image icon
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
รายละเอียด
Image icon
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

กรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บควรไปพบแพทย์ทันที

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกันภัย)
 • นำส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(เบื้องต้น) มีดังนี้

 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (มีการแจ้งตายและคัดออกจากทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี)
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรือหน่วยงานที่ออกรายงาน)
 • ผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด / ถ้าไม่มีต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุชัดเจนว่าไม่ได้ตรวจหาระดับแอลกอฮอล์

Image icon
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพ
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
รายละเอียด
Image icon
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพ
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

กรณี ผู้ป่วยใน (IPD) เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
 • ใบสรุปปะหน้างบ และ/หรือ ใบแจ้งหนี้ (ถ้ามี)
 • ประวัติการรักษา OPD Card (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • นำส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

กรณี ผู้ป่วยในนอก (OPD) เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง)
 • ใบสรุปจำนวนผู้เรียกร้อง (กรณีประกันกลุ่ม)
 • นำส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

Image icon
ผู้รับประโยชน์
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (PA & Health)
รายละเอียด
Image icon
ผู้รับประโยชน์
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (PA & Health)

กรณีผู้รับประโยชน์เป็น นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทฯ
 • สำเนาผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีผู้รับประโยชน์เป็น บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

** หมายเหตุ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ


Image icon
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (PA & Health)
รายละเอียด
Image icon
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (PA & Health)

บริษัทประกันภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากเอกสารเรียกร้องค่าสินไหม อาทิ ใบความเห็นของแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย


Image icon
การแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (PA & Health)
รายละเอียด
Image icon
การแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (PA & Health)

กรณี อยู่ ภายใต้ความคุ้มครอง

 • บริษัทประกันภัยจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  และจัดส่งเช็คค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป

กรณี ไม่อยู่ ภายใต้ความคุ้มครอง

 • บริษัทประกันภัยจะส่งเอกสารแจ้งผลการพิจารณา  ดังกล่าวไปยังผู้เอาประกันภัย

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Claims@siamconsultants.co.th

 • คุณโสภิตตา  สินธุเจริญ
 • คุณวีรพงศ์  ศรีม่วง
 • คุณภูมินทร์  ธนสัมพันธ์กุล

โทร. 0-2291-6772–6 ต่อ 204 หรือ 081-720-4776
โทร. 0-2291-6772–6 ต่อ 201  หรือ 081-850-4770
โทร. 0-2291-6772–6 ต่อ 202  หรือ 081-850-4765