ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

สำหรับสาธารณชนทั่วไป (บุคคลหรือนิติบุคคล), ผู้ประกอบวิชาชีพ, กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร, ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าปลีก, สถานพยาบาล รวมถึงแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือพยาบาล และสถาบันการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงิน

สาธารณชน

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายแทนผู้เอาประกันภัย ตามความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนทั่วไป

วิชาชีพ

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายแทนผู้ประกอบวิชาชีพ ตามความรับผิดตามกฎหมาย จากการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้คำแนะนำตามสัญญาที่มีต่อกัน

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายแทนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร ตามความรับผิดตามกฎหมาย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาว่าจ้าง

ผลิตภัณฑ์

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายจากการใช้สินค้าแล้วได้รับความเสียหาย (ทางร่างกายหรือทรัพย์สิน) แทนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือร้านค้าปลีก

สถานพยาบาล

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล รวมถึงแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือพยาบาล

สถาบันการเงิน

ชดใช้ให้กับผู้เสียหาย จากการใช้บริการทางการเงิน

เอกสารที่ใช้ในการประกันภัย

ใบคำขอ และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวกับการประกันภัย

ประเภทการประกันภัย

การประกันความรับผิดตามกฎหมาย
การประกันความรับผิดตามวิชาชีพ
การประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
การประกันความรับผิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
การประกันความรับผิดของสถานพยาบาล
การประกันความรับผิดของสถาบันการเงิน

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Marketing@siamconsultants.co.th

คุณบุญยงค์ ว่องศรี โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 604 หรือ 099-325-4999
คุณประเสริฐ เอกพรประสิทธิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 101 หรือ 081-850-4769
คุณอรณี แต้มคงคา โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 111 หรือ 081-376-7056
คุณพิริยะ ดำรงสินศักดิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 104 หรือ 081-850-4771