';

ผู้บริหารบริษัท

คุณสรรชัย พิสุทธิชินวงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เริ่มอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกันต่อ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2514
และดำรงตำแหน่งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2555
Email sanchai.p@siamconsultants.co.th

คุณวีระชัย อารีพงษา
ประธานกรรมการบริหาร

หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ประกอบอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกันต่อ   ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2514  ตลอดมา  และดำรงตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
Email wirachai.a@siamconsultants.co.th

คุณสมชัย กฤษณาวารินทร์
กรรมการผู้จัดการ

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525
ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สยามแมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(บริษัทนายหน้า, ประกันต่อ) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2555
Email somchai.k@siamconsultants.co.th

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในฝ่ายการตลาดเมื่อปี พ.ศ. 2533
ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลฝ่ายการตลาดในตำแหน่งผู้จัดการในปี พ.ศ. 2539
และเริ่มบริหารงานทั่วไปและงานการตลาดในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในปี พ.ศ. 2552
ก่อนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบฝ่ายการตลาด, ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายบริการหลังการขาย
ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ปฏิบัติการ ในปี พ.ศ. 2554
และได้เข้ารับตำแหน่งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
Email pramuk.a@siamconsultants.co.th

คุณประมุข อารีพงษา
รองกรรมการผู้จัดการ
คุณบุญยงค์ ว่องศรี
รองกรรมการผู้จัดการ

ด้วยประสบการณ์และผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในธุรกิจประกันภัยมากว่า 30 ปี
จากการทํางานในบริษัทประกันภัยชั้นนําของประเทศไทยในระดับบริหาร
รวมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ
และได้เข้าร่วมกับบริษัทฯ ในตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563
Email boonyong.v@siamconsultants.co.th

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในฝ่ายบริการหลังการขายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530
และได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นผู้จัดการทั่วไปของ
บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2533
ก่อนที่จะกลับเข้ามาทำหน้าที่ดูแลฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯ ในตำแหน่งผู้จัดการ
และผู้จัดการอาวุโสตามลำดับ และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2564
Email virapong.s@siamconsultants.co.th

คุณวีรพงศ์ ศรีม่วง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริการหลังการขาย
คุณศรีปัญญา ศุภสิทธิจันทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บัญชีและการเงิน

เคยร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2531
และได้กลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ อีกครั้งในพ.ศ. 2555
ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2564
Email sripunya.s@siamconsultants.co.th

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในฝ่ายบริการหลังการขายในปี พ.ศ. 2539
และย้ายไปฝ่ายการตลาดปี พ.ศ. 2543 โดยทำหน้าที่ดูแลงานในส่วนของธุรกิจองค์กร
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
และในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดในปี พ.ศ. 2554
และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
Email prasert.e@siamconsultants.co.th

คุณประเสริฐ เอกพรประสิทธิ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
คุณอภิญญา ธำรงดุลภาค
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในฝ่ายบริการหลังการขายเมื่อปี พ.ศ. 2535
และฝ่ายเทคนิคปี พ.ศ. 2547 โดยทำหน้าที่ประสานงานกับคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ
ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันในปีพ.ศ. 2554
Email apinya.t@siamconsultants.co.th

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในฝ่ายเทคนิคในปี พ.ศ. 2534 และฝ่ายการตลาดในปี พ.ศ. 2536
ในตำแหน่งเลขานุการฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่การตลาด ในปี พ.ศ. 2538
ได้รับมอบหมายในการดูแลงานฝ่ายการตลาดในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายในปี พ.ศ. 2549
ก่อนได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
Email oranee.t@siamconsultants.co.th

คุณอรณี แต้มคงคา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณเทวิการ์ ออมปริศ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตำแหน่งเลขานุการกรรมการผู้จัดการในปี พ.ศ. 2536
และในปี พ.ศ. 2555 ได้รับมอบหมายดูแลเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล
ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันในปีพ.ศ. 2561
Email tevikar.o@siamconsultants.co.th