การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

คุ้มครอง

การเสียชีวิต  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ  หรือค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  หรือจากการเจ็บป่วย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ชดใช้ให้กับผู้เอาประกันสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย  หากเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุการเดินทาง

ชดใช้ให้กับผู้เอาประกันสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย  หากเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางไป – กลับ  หรือระหว่างที่อยู่ในสถานที่ที่ระบุ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายคนเจ็บ กระเป๋าหาย หรือการล่าช้าของเที่ยวบิน

สุขภาพ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ขึ้นทะเบียนทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ใน และคนไข้นอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในขณะเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย

ภาวะหรือโรคร้ายแรง

ชดใช้ให้กับผู้เอาประกัน  เมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยนายแพทย์ขึ้นทะเบียนว่า ป่วยเป็นโรคร้ายแรง  เช่น  ภาวะโคม่า  โรคหลอดเลือดสมอง  ทางเดินหายใจล้มเหลว  ภาวะสมองตายหรือระบบสมองล้มเหลว

ประเภทการประกันภัย

การประกันอุบัติเหตุ
การประกันการเดินทาง
การประกันสุขภาพ / ค่ารักษาพยาบาล
การประกันภาวะหรือโรคร้ายแรง

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัย
  1. ชื่อผู้เอาประกันภัย
  2. จำนวนพนักงาน
  3. จำนวนเงินเอาประกันภัย
  4. เลขบัตรประชาชน
  5. เพศ / อายุ / วันเดือนปีเกิด

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Marketing@siamconsultants.co.th

คุณประเสริฐ เอกพรประสิทธิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 101 หรือ 081-376-7069
คุณอรณี แต้มคงคา โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 111 หรือ 081-376-7056
คุณมนัสนันท์ พงศ์อลงกรณ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 105 หรือ 086-379-5085