การประกันภัยรถยนต์

สำหรับรถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัว หรือเพื่อใช้ในการพาณิชย์
ส่วนตัว

จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เพื่อการพาณิชย์

จดทะเบียนเป็นรถยนต์ใช้ในการพาณิชย์ เช่น รถแท็กซี่ รถโดยสาร รถบรรทุกและเทรลเลอร์

ประเภทการประกันภัย

การประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ (ประกันพรบ.) การประกันประเภท 1 หรือประเภทอื่นๆ รวมถึงการประกันความรับผิดตามกฏหมาย

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประเภทต่างๆ


ประเภทการประกันภัย รถของผู้เอาประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหาย
ต่อตัวรถ
สูญหาย /ไฟไหม้ ความเสียหาย
จากยานพาหนะทางบก
ชีวิต/ร่างกาย ทรัพย์สิน
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
ประเภท 5 (2+)
ประเภท 5 (3+)
พรบ.
เอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัย

สำเนาทะเบียนรถยนต์และใบขับขี่

ติดต่อ – สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
marketing@siamconsultants.co.th

คุณประเสริฐ เอกพรประสิทธิ์ โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 101 หรือ 081-376-7069
คุณอรณี แต้มคงคา โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 111 หรือ 081-376-7056
คุณอัญชลี เลิศสุนทรชัย โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 108 หรือ 081-850-4768
คุณลลิตา อินนวล โทร. 02-291-6772-6 ต่อ 106 หรือ 063-176-6988