';

การให้บริการหลังการขาย

Image icon
บริการให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกอบไปด้วย

     การรับแจ้งเหตุ

     การตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย

     การทำหนังสือแจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัย

     นัดสำรวจความเสียหาย

     ติดตามเอกสารประกอบค่าเสียหาย

     ให้คำแนะนำการทำจดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

     เจรจาต่อรองค่าสินไหมทดแทน

     ติดตามกำหนดนัดหมายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

     วิเคราะห์, รายงานสถานะและการติดตามของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุกเรื่อง

     รายงานประวัติการเกิดเหตุและสถิติของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน