';

ร่วมงานกับเรา

Image icon
เจ้าหน้าที่การตลาด
Account Executive
รายละเอียด
รายละเอียดงาน
 • ดูแลลูกค้าต่ออายุปัจจุบันและนำเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ความสนใจในการเกาะติดสถานการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ธุรกิจของลูกค้า และ บริการต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดประกันวินาศภัย
 • นำเสนอรูปแบบประกันภัยที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละธุรกิจ/อุตสาหกรรม ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ คู่ค้าบริษัทประกันภัยทั้งในแต่ต่างประเทศ
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้แผนกภายใน ส่งมอบให้ลูกค้า และ จัดเก็บให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะหรือสาขาประกันภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและธุรกิจประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์เคยผ่านงานทางด้านการรับประกันภัย หรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • ชอบการขาย มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้แรงกดดัน สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด
 • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • เป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
Image icon
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
Technical Officer
รายละเอียด
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้เอาประกัน, เอกสาร และข้อมูลสภาพรถ ให้ครบถ้วน
 • บันทึกข้อมูลรับประกัน ออกกรมธรรม์ และสลักหลังแก้ไข โดยถูกต้องและรวดเร็ว
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและธุรกิจประกันวินาศภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้แรงกดดัน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประกันภัยเป็นอย่างดี
Image icon
เจ้าหน้าที่บัญชี (เร่งรัดหนี้สิน)
Accounting Officer
รายละเอียด
รายละเอียดงาน
 • วางแผนเก็บเงินลูกค้า พร้อมนัดหมายรับเงินภายในเครดิตเทอม
 • เก็บเอกสารใบเสร็จและใบวางบิลลูกค้า เข้าแฟ้มตามหมวดตัวอักษร
 • ทำรายงานสรุปให้ลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆในบริษัทฯ ตามที่ขอ
 • สรุปรายละเอียดคงเหลือลูกหนี้ประจำเดือนแบ่งตามอายุหนี้
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและธุรกิจประกันวินาศภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้แรงกดดัน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณเทวิการ์ หรือคุณณัฐพล

โทรศัพท์ : 02-291-6772 -6 #501-502 หรือ 088-828-0347
Email : Tevikar.o@siamconsultants.co.th หรือ Nattapon.w@siamconsultants.co.th
LINE   : p.nattapon