';

Career

Image icon
Account Executive
Account Executive
Details
รายละเอียดงาน
 • ดูแลลูกค้าต่ออายุปัจจุบันและนำเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ความสนใจในการเกาะติดสถานการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ธุรกิจของลูกค้า และ บริการต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดประกันวินาศภัย
 • นำเสนอรูปแบบประกันภัยที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละธุรกิจ/อุตสาหกรรม ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ คู่ค้าบริษัทประกันภัยทั้งในแต่ต่างประเทศ
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้แผนกภายใน ส่งมอบให้ลูกค้า และ จัดเก็บให้เรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและธุรกิจประกันวินาศภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้แรงกดดัน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประกันภัยเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Image icon
Technical Officer
Technical Officer
Details
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้เอาประกัน, เอกสาร และข้อมูลสภาพรถ ให้ครบถ้วน
 • บันทึกข้อมูลรับประกัน ออกกรมธรรม์ และสลักหลังแก้ไข โดยถูกต้องและรวดเร็ว
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและธุรกิจประกันวินาศภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้แรงกดดัน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประกันภัยเป็นอย่างดี
Image icon
Accounting Officer
Accounting Officer
Details
รายละเอียดงาน
 • วางแผนเก็บเงินลูกค้า พร้อมนัดหมายรับเงินภายในเครดิตเทอม
 • เก็บเอกสารใบเสร็จและใบวางบิลลูกค้า เข้าแฟ้มตามหมวดตัวอักษร
 • ทำรายงานสรุปให้ลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆในบริษัทฯ ตามที่ขอ
 • สรุปรายละเอียดคงเหลือลูกหนี้ประจำเดือนแบ่งตามอายุหนี้
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดีมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและธุรกิจประกันวินาศภัย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้แรงกดดัน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

Contact Us

K.Tevikar / K.Paksuda

Tel : 02-291-6772 -6 Ext. 501-502
Email : Tevikar.o@siamconsultants.co.th or Paksuda.t@siamconsultants.co.th