scb | หน้าที่ของเรา
236
page-template-default,page,page-id-236,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-child-theme-ver-2.6.1541744875,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
หน้าที่หลักของเราคือ การจัดหาการประกันภัยที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับผู้ซื้อ จากบริษัทประกันภัยที่มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงดี เพราะเหตุนี้ เราจึงมุ่งที่จะให้ความกระจ่างและชัดเจนในเนื้อหาของการประกันภัยที่ผู้ซื้อจะสามารถซื้อได้ 

ww_01
รับฟังความต้องการของผู้ซื้อ

 


เข้าพบกับลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทธุรกิจสัญญาผูกมัดที่มีผลบังคับอยู่ ความต้องการเฉพาะและอื่นๆ

ww_02_2

ตรวจสอบความเป็นไปได้ต่างๆ

 


นำข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาหาความเสี่ยงที่มากับการประกอบกิจการ และหรือสัญญาผูกมัด

ww_03_2

จัดทำแผนการประกันภัย

เพื่อให้คุ้มครองความเสี่ยงเหล่านั้น


จัดทำรูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมกับและครอบคลุมความเสี่ยงนั้นให้มากที่สุด

ww_04

นำแผนนั้นไปเจรจา

กับบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมต่างๆ


ติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่เลือกแล้วว่าเหมาะสม ทั้งในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการรับประกันภัย ชื่อเสียงในการชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และ การบริการด้านอื่นๆ

ww_05_2
ต่อรองให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

 


เจรจากับบริษัทประกันภัยเหล่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่แผน หรือให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่ใกล้เคียงที่สุดกับแผนนั้น

ww_06_2

นำผลของการเจรจาต่อรองนั้นให้ผู้ซื้อพิจารณา

 


สรุปผลของการเจรจากับบริษัทประกันภัยและนำเสนอต่อผู้ซื้อเพื่อพิจารณาและสั่งการ

……..เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ซื้อแล้วเราจะดำเนินการให้บริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์นั้น นำส่งกรมธรรม์ให้กับผู้ซื้อ และเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพื่อนำส่งให้กับบริษัทประกันภัยนั้น
……..
……..นอกจากที่กล่าวถึงข้างต้น เรายังมุ่งที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำปรึกษาและช่วยเจรจาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้น