scb | การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
626
page-template-default,page,page-id-626,page-parent,page-child,parent-pageid-238,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-child-theme-ver-2.6.1541744875,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

……….สำหรับสาธารณชนทั่วไป (บุคคลหรือนิติบุคคล) ผู้ประกอบวิชาชีพ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร  ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายหรือร้านค้าปลีก  สถานพยาบาล  รวมถึงแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือพยาบาล  สถาบันการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อชดใช้ให้กับผู้เสียหายแทนผู้เอาประกันภัย   เมื่อผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเกิดจากการเข้ามาในอาคารที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของหรือใช้ประโยชน์อยู่  หรือจากการประกอบวิชาชีพ (นักกฎหมาย  สถาปนิก  วิศวกร  ผู้ตรวจสอบบัญชี)  หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการให้คำแนะนำในฐานะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กร สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์หรือเพื่อการลงทุน)  หรือจากการใช้สินค้า

สาธารณชน

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายแทนผู้เอาประกันภัย ตามความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนทั่วไป

วิชาชีพ

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายแทนผู้ประกอบวิชาชีพ ตามความรับผิดตามกฎหมาย จากการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้คำแนะนำตามสัญญา

ที่มีต่อกัน

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายแทนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร ตามความรับผิดตามกฎหมาย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ว่าจ้าง

ผลิตภัณฑ์

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายจากการใช้สินค้าแล้วได้รับความเสียหาย (ทางร่างกายหรือทรัพย์สิน) แทนผู้ผลิต  ผู้จัดจำหน่าย  

หรือร้านค้าปลีก

สถานพยาบาล

ชดใช้ให้กับผู้เสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล  รวมถึงแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือพยาบาล

สถาบันการเงิน

ชดใช้ให้กับผู้เสียหาย จากการใช้บริการทางการเงิน

ประเภทการประกันภัย : การประกันความรับผิดทั่วไป  การประกันความรับผิดตามวิชาชีพ  การประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร  การประกันความรับผิด

                                      จากการใช้ผลิตภัณฑ์  การประกันความรับผิดของสถานพยาบาล  การประกันความรับผิดของสถาบันการเงิน